NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY                           FAQ-HUN: GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉS

Genetické testovanie všeobecne

   V akom veku je najlepšie zvieratá geneticky vyšetrovať?

   Je nutné testovať zviera, ktoré je potomkom zdravých jedincov?

   Aká je spoľahlivosť genetického testu?

   Je možné testovať gravidné samice?

   Ovplyvňuje užívanie liekov výsledok genetického testu?

Odoberanie vzoriek

   Z akého biologického materiálu sa vyšetrenie vykonáva?

   Môžem odoberať ster sliznice dojčeným mláďatám?

   Musím vyplniť formulár: Potvrdenie pôvodu biologického materiálu?

   Čo je potvrdený odber?

   Prečo je dobré mať potvrdený odber?

   Ako získať potvrdený odber?

   Ako sa dopravujú vzorky sterov do laboratória?

   Ako sa dopravujú vzorky krvi do laboratória?

   Ako sa dopravujú krvné škvrny do laboratória?

   Ako sa dopravujú vzorky vtáčieho peria do laboratória?

   Môžem skladovať vzorku krvi v mrazničke?

   Čo ak nebude možné z odobraného biologického materiálu získať DNA?

Objednávky analýz

   Ako môžem objednať vyšetrenie?

   Ako vyplniť online objednávku pre psov, mačky?

   Prečo je lepšie využívať našu databázu namiesto papierových objednávok?

   Ako zistiť, ktorá analýza je vhodná pre moje plemeno?

   Ako spraviť objednávku pre vtáctvo?

   Kto si môže objednávať vyšetrenie?

   Musím byť členom chovateľského klubu, aby som si mohol objednať vyšetrenie?

   Chcem objednať viac vyšetrení. Musím dodať vzorku na každé vyšetrenie zvlášť?

   Môžem doručiť vzorky do laboratória osobne?

   Môžem si nechať vzorky odobrať priamo v laboratóriu?

   Ako mám požiadať o zaslanie odberovej súpravy?

Platby za vyšetrenie

   Ako je možné vyšetrenie zaplatiť?

   Je nutné zaplatiť vyšetrenie vopred?

   Ako fungujú poukazy u vtákov?

   Kedy je možné vyšetrenie stornovať?

Výsledky analýz

   Vydáva laboratórium správy o výsledkoch testov?

   Ako sa dozviem výsledok testu? U PSOV

   Ako sa dozviem výsledok testu? U VTÁKOV

   Ako si môžem stiahnuť protokoly z databázy?

   Čo robiť keď som nedostal pozvánku?

   Je možné vystaviť výslednú správu v inom jazyku?

   Sú výsledky niekde zverejňované?

   Ako si môžem overiť pravosť protokolu?

Dĺžka analýzy

   Ako dlho trvá analýza u vtákov?

   Ako dlho trvá analýza u psov?

Reklamácie

   Ako postupovať pri reklamácii výšky faktúry?

   Ako postupovať pri chybách vo výsledkových protokoloch?

 

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Genetické testovanie všeobecne

V akom veku je najlepšie zvieratá geneticky vyšetrovať?

Vyšetrenie je možné vykonávať v každom veku, závisí od chovateľa v akom veku môže so zvieratami manipulovať a odobrať biologickú vzorku. Výsledok je platný na celý život. Jediné obmedzenie je pri vykonávaní steru sliznice u dojčených mláďat (pozri inštrukcie na odber). Odber vykonávajte 1-2 hodiny po kŕmení, aby ste sa vyvarovali kontaminácii DNA matky, prípadne z iných zdrojov. Každého psa/mačku izolujte od ostatných jedincov cca 1 hodinu pred odberom.

Je nutné testovať zviera, ktoré je potomkom zdravých jedincov?

Mutácie vo všeobecnosti môžu vzniknúť de novo. To znamená, že sa ochorenie spôsobené mutáciou môže objaviť aj u jedinca, ktorý ju nemá v rodovej anamnéze. Avšak je málo pravdepodobné, že de novo mutácia by bola totožná s testovanou mutáciou, ktorá už bola popísaná. Niekedy je testovanie potomkov zdravých (clear, normal, non-affected) rodičov výhodné, najmä ak mohol nastať prípad, že niektorý z rodičov bol chybne testovaný.

Aká je spoľahlivosť genetického testu?

Genetické testy patria medzi najspoľahlivejšie laboratórne analýzy, so spoľahlivosťou viac ako 90%. Výsledok získaný zo vzorky lícneho steru je rovnako spoľahlivý ako výsledok zo vzorky krvi, ak je ster odobratý správne. V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že analýzu z lícneho steru nie je možné vyhodnotiť z dôvodu nedostatočného množstva DNA. V takomto prípade laboratórium požiada o zaslanie novej vzorky (ďalšieho steru, alebo lepšie plnej krvi s EDTA). Opakovaná analýza spravidla nie je účtovaná.

Je možné testovať gravidné samice?

Áno. Gravidita nemá na výsledok genetického testu žiadny vplyv.

Ovplyvňuje užívanie liekov výsledok genetického testu?

Užívanie liekov nemá na výsledok testu vplyv. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že analýza bude prítomnosťou lieku inhibovaná a nebude úspešná.

Odoberanie vzoriek

Z akého biologického materiálu sa vyšetrenie vykonáva?

Najvhodnejšou vzorkou na analýzy u psov a mačiek je plná krv s EDTA, ktorú odoberie Váš veterinárny lekár. Analýzy sa však vykonávajú z viacerých typov vzoriek:

  1. krvi, ktorú odoberie veterinárny lekár. Odber môže byť urobený do skúmavky (ktorú Vám na vyžiadanie radi zašleme zadarmo) alebo do skúmavky od veterinára (psy, mačky).
  2. steru sliznice ústnej dutiny – na vykonanie steru Vám zašleme odberovú súpravu, 2 cytologické kefky pre každého jedinca (psy, mačky).
  3. krvných škvŕn – suchých odobratých na odberové kartičky, ktoré Vám na vyžiadanie radi zašleme zadarmo. Analýza z iných ako našich kartičiek je spoplatnená ako neštandardná vzorka – 1 euro (platí len pre vtáctvo).
  4. perie – čerstvo vytrhnuté hrudné krycie pierka 6 ks.
  5. stery slizníc pre detekciu patogénov – viď príslušný test.
  6. iný typ vzoriek až po dohode s laboratóriom.

Môžem odoberať ster sliznice dojčeným mláďatám?

Pri odoberaní steru ústnej dutiny dojčeným mláďatám hrozí kontaminácia bunkami z bradavky matky. Môže dôjsť k skresleniu výsledkov vyšetrenia – napríklad u jedincov, ktorých matka je pozitívna, môže byť výsledok vyšetrenia mláďat falošne pozitívny! Upozorňujeme, že dojčeným mláďatám odber vykonávajte 1-2 hodiny po kŕmení, aby ste sa vyvarovali kontaminácii DNA matky, prípadne z iných zdrojov. Každého psa izolujte od ostatných psov cca 1 hodinu pred odberom.

Musím vyplniť formulár: Potvrdenie pôvodu biologického materiálu?

Potvrdenie o pôvode biologického materiálu naše laboratórium nevyžaduje, ale bez potvrdenia identity vzorky nemôžeme brať ohľad na neskoršie reklamácie. Niektoré chovateľské kluby však toto potvrdenie vyžadujú. Je preto nutné informovať sa vo svojom klube. V prípade, že klub potvrdenie požaduje, je k dispozícii na stiahnutie formulár na potvrdenie pôvodu biologického materiálu (F66) a údajov o zvierati. Veterinár vykonávajúci odber potvrdí pečiatkou a podpisom formulár. Potvrdenie odberu veterinárom je možné aj na vytlačenej online objednávke. Údaj o vykonaní odberu veterinárom bude potom uvedený na výslednej správe. V opačnom prípade je na protokole uvedené „Identita jedinca nebola overená“.

Čo je potvrdený odber?

Fakt o potvrdenom odbere je uvedený v správe o výsledku a oznamuje, že pred odberom vzorky bola overená identita jedinca nezávislou zodpovednou osobou či autoritou (napríklad veterinárom alebo laboratóriom), uvádza sa meno veterinára a KVL – číslo udelené komorou veterinárnych lekárov.

Prečo je dobré mať potvrdený odber?

Potvrdený odber môže byť vyžadovaný chovateľskými organizáciami. Správa o výsledku s uvedením „Identita jedinca nebola overená“ nemusí byť uznaná chovateľskou organizáciou.

Ako získať potvrdený odber?

Potvrdený odber sa do správy o výsledku uvádza v prípadoch, keď bol spolu so vzorkami do laboratória doručený riadne vyplnený formulár o potvrdení odberu vzorky F66 (alebo objednávkový formulár F17, prípadne potvrdená vytlačená online objednávka). Riadne vyplnený formulár o potvrdenom odbere vzorky obsahuje identifikáciu jedinca, najmä celé meno jedinca, plemeno, identifikačný údaj – číslo mikročipu alebo tetovania, číslo krúžku u vtákov, podpis a pečiatku veterinára. Identifikácia jedinca sa najčastejšie overuje podľa mikročipu (čítačkou) alebo podľa tetovania (pohľadom), číslom krúžku u vtákov, a iné.

Ako sa dopravujú vzorky sterov do laboratória?

Zaschnuté kefky s odobraným biologickým materiálom vkladajte späť do pôvodného obalu, alebo do čistej papierovej obálky označenej jasnou identifikáciou vzorky. Obálku zalepte. Kefky nevkladajte do žiadnych ďalších plastových obalov. Kefky na ster Vám na požiadanie radi zašleme zadarmo. Obaly s kefkami vložte do bublinkovej obálky a odošlite poštou doporučene.

Ako sa dopravujú vzorky krvi do laboratória?

Vzorky krvi je potrebné odobrať do uzatvárateľných skúmaviek (napr. skúmavky so skrutkovacím uzáverom – skúmavky na prianie poskytujeme) s antikoagulantom EDTA, alebo citrátom sodným. Skúmavky zaistite proti nárazu (napr. ich obaľte obrúskom). Každú obalenú skúmavku s krvou vložte do čistého igelitového vrecka, vrecko uzavrite. Vzorky vložte do bublinkovej obálky a odošlite poštou doporučene.

Ako sa dopravujú krvné škvrny do laboratória?

Krvné škvrny pre analýzy vtákov sa odoberajú na naše odberové kartičky, ktoré vám radi zašleme na vyžiadanie zadarmo. Po odbere krvi treba nechať krvné škvrny dobre zaschnúť, je dôležité aby každá kartička bola označená identifikačným číslom (číslo čipu alebo krúžku). Ak si chcete objednať určenie pohlavia, môžete všetky kartičky zabaliť do jednej obálky spolu s vyplnením objednávkovým formulárom. Ak si chcete objednať analýzu na detekciu vírusu PBFD je potrebné aby kartičky boli oddelené. Objednávkový formulár pre určenie pohlavia a detekciu vírusových ochorení je treba pri každej objednávke vyplniť a priložiť ku vzorkám, v opačnom prípade sa účtuje poplatok 1,0 euro za každý nevyplnený formulár.

Ako sa dopravujú vzorky vtáčieho peria do laboratória?

Vtáčie perie vložte do čistej obálky s jasnou identifikáciou (číslo krúžku, čipu a pod.), alebo plastového vrecka označeného číslom vzorky. Následne ich      odošlite obyčajnou poštou.

Môžem skladovať vzorku krvi v mrazničke?

Áno, dlhodobo je možné uchovávať krv s EDTA alebo citrátom sodným zmrazenú. Dbajte na opätovné pomalé rozmrazovanie! Krátkodobo skladujte krv v chladničke.

Čo ak nebude možné z odobraného biologického materiálu získať DNA?

Požiadame Vás o opakovanie odberu. Pre opakovaný odber uprednostňujeme krv. Opakovanie analýzy zákazník vo väčšine prípadov nehradí.

Objednávky analýz

Ako môžem objednať vyšetrenie?

Vyšetrenie je možné objednať online (zatiaľ len psy, mačky) na našej stránke www.slovgen.sk kliknutím vpravo hore na ONLINE OBJEDNÁVKA alebo kliknutím na tento link      https://portal.slovgen.sk/login?returnUrl=%2F. Postup vypĺňania online objednávky nájdete tu https://slovgen.sk/wp-content/uploads/2022/01/AKO-VYTVORI%C5%A4-ONLINE-OBJEDN%C3%81VKU_2022SK.pdf

V prípade, že nechcete objednávať online, vyplňte ku každej zaslanej vzorke žiadanku o vyšetrenie, ktorú nájdete v sekcii: Naše služby – Objednávkové Formuláre na stiahnutie. https://slovgen.sk/na-stiahnutie-formulare/

Taktiež je možné vyšetrenie objednať aj zaslaním e-mailu na info@slovgen.sk. Spracovanie papierovej objednávky alebo emailovej objednávky je spoplatnené podľa nášho cenníka, ktorý je dostupný na stránke.

Ako vyplniť online objednávku pre psov, mačky?

Postup vypĺňania online objednávky nájdete tu https://slovgen.sk/wp-content/uploads/2022/01/AKO-VYTVORI%C5%A4-ONLINE-OBJEDN%C3%81VKU_2022SK.pdf   Po prijatí vzoriek do laboratória dostanete notifikáciu o prijatí.

Prečo je lepšie využívať našu databázu namiesto papierových objednávok?

Vytvorenie online objednávky je veľmi jednoduché a rýchle. Umožní vám vybrať si vhodné analýzy pre dané plemeno a skontrolovať všetky vami zadané údaje o jedincoch ešte pred odoslaním objednávky.

V databáze si môžete priebežne kontrolovať stav vašej objednávky a stiahnuť si výsledky už ukončených analýz hneď po schválení výsledkov. Môžete si dohľadať výsledky z predchádzajúcich objednávok a stiahnuť si ich. Je možné si vytvoriť nové objednávky už zo skladovaných vzoriek, ktoré ste k nám poslali v minulosti.

Výsledkové protokoly je možné kedykoľvek opätovne stiahnuť z databázy. V prípade zmeny jazyka z SK na EN je možné vygenerovať protokol v angličtine.

Ako zistiť, ktorá analýza je vhodná pre moje plemeno?

Predisponované plemená sú vždy napísané pri popise ochorenia, ktoré nájdete na našej stránke https://slovgen.sk/nase-sluzby/psy/geneticke-ochorenia/. Ak si nie ste istý či je daná analýza vhodná pre Vami chované plemeno, prípadne ste ju nenašli v našej ponuke, kontaktujte nás e-mailom, alebo telefonicky.

Ako spraviť objednávku pre vtáctvo?

Analýzy pre vtáctvo si viete objednať poštou alebo mailom, na objednávkovom formulári nesmú chýbať vaše údaje a druhy analyzovaných jedincov, označenie jednotlivých jedincov číslom krúžku, čipu, alebo inak. Na objednanie analýzy na určenie pohlavia slúži formulár F9 na objednanie analýzy na detekciu ochorení formulár F13. V prípade, že si chcete objednať analýzu aj na určenie pohlavia aj na detekciu vírusu treba vyplniť oba formuláre pre danú vzorku.

Kto si môže objednávať vyšetrenie?

Laboratórium prijíma objednávky z celého sveta. Analýzy ktoré poskytujeme nájdete tu     :

https://slovgen.sk/cennik/

Musím byť členom chovateľského klubu, aby som si mohol objednať vyšetrenie?

Nie, analýzy si môže objednať aj majiteľ, ktorý nie je členom chovateľského klubu. Avšak, pre členov u nás registrovaných chovateľských klubov ponúkame 10% zľavu z celkovej ceny objednaných analýz.

Chcem objednať viac vyšetrení. Musím dodať vzorku na každé vyšetrenie zvlášť?

Nie, na všetky vyšetrenia stačí vždy iba jedna vzorka krvi (1 – 3 ml krvi v EDTA, v závislosti od skúmavky) alebo dva stery ústnej sliznice (2ks kefiek). Pre vtáctvo je jedna krvná škvrna postačujúca na určenie pohlavia aj PBFD a APV.

Môžem doručiť vzorky do laboratória osobne?

Áno, vzorky môžete priniesť osobne v čase od 7-14 hod každý všedný deň. Mimo tento čas môžete nechať vzorky spolu s vytlačenou online objednávkou, alebo vyplneným objednávkovým formulárom na recepcii v zalepenom obale a označenom Slovgen. Prípadne sa dohodnite telefonicky na číslach +421 917 819 927 alebo +421 905 687 005.

Môžem si nechať vzorky odobrať priamo v laboratóriu?

Áno, v priestoroch laboratória je možné vykonať odber krvi a peria vtákom. Ster sliznice psom a mačkám je možný len mimo budovy. Odbery krvi psom, mačkám nie sú v laboratóriu možné. Laboratórium pri odbere overuje a potvrdzuje identitu jedincov. Odber si vopred dohodnite na číslach +421 917 819 927 alebo +421 905 687 005. Odbery sú spoplatnené podľa nášho cenníka, ktorý nájdete na stránke.

Ako mám požiadať o zaslanie odberovej súpravy?

Priamo v online objednávke môžete zadať požiadavku na zaslanie odberovej súpravy, prípadne spraviť online objednávku len odberového materiálu. Odberové súpravy môžete objednať aj emailom alebo telefonicky. Vždy napíšte druh jedincov, typ požadovaných súprav, počet zvierat/vtákov a adresu, na ktorú majú byť doručené. Skúmavky na krv sú obvykle k dispozícii u lekárov, nie je nutné ich objednávať z laboratória. Odberové sady sú zasielané zdarma.

Platby za vyšetrenie

Ako je možné vyšetrenie zaplatiť?

Platby je nevyhnutné platiť len na základe faktúry, ktorá je odosielaná emailom alebo poštou, prípadne je pripojená v online objednávke, po prijatí vzoriek do laboratória. Platbu je možné realizovať prevodom na účet, vkladom na účet, poštovou poukážkou na adresu/ na účet, PayPal-om na základe PayPal faktúry (platí sa poplatok), alebo platobnou kartou (prostredníctvom služby PayPal).

Je nutné zaplatiť vyšetrenie vopred?

Áno, výsledok testu Vám oznámime až po zaplatení. Faktúra je odosielaná po doručení vzorky do laboratória. Objednávku uhrádzajte vždy na základe faktúry. Po doručení vzorky už nie je možné objednávku vyšetrenia stornovať. V prípade, že nebude možné test vykonať, požiadame Vás o nový odber alebo Vám vrátime peniaze. Jedno opakovanie testu z novej vzorky je vykonávané na náklady laboratória.

Ako fungujú poukazy u vtákov?

Okrem štandardných cien vám ponúkame aj možnosť predplatenia si poukazov. Poukazy majú v porovnaní so štandardnými analýzami zvýhodnenú cenu. Máme poukazy zvlášť na určenie pohlavia, zvlášť na detekciu vírusových ochorení a kombinované (pohlavie + 1 ochorenie/ vzorka). Po zvolení poukazu nás kontaktujte a my vám pošleme faktúru, na ktorej nájdete aj číslo poukazu. Toto číslo treba uviesť na každý objednávkový formulár, ktorý budete neskôr posielať so vzorkami. My vás budeme po každej objednávke informovať o zostatku vzoriek na vašom poukaze. Každý poukaz je platný 1 rok od dňa zakúpenia. Poukazy sú neprenosné, čiže ich môže využívať len osoba, ktorá poukaz zakúpila.

Kedy je možné vyšetrenie stornovať?

Objednávku je možné stornovať bez storno poplatku pred doručením vzoriek do laboratória e-mailom, sms alebo telefonicky. Jednotlivé analýzy je možné stornovať za storno poplatok do 14.00 v deň prijatia vzorky do laboratória. Storno poplatok je vo výške zahŕňajúcej izoláciu DNA (pri psoch/mačkách 12 euro za vzorku; vtáci 2,5 eurá. Prvé kroky analýzy (izolácia DNA) totiž bývajú zahájené v deň doručenia vzorky do laboratória, a preto je tento krok fakturovaný. Po 14.00 stornovanie objednávky už nie je možné.

Výsledky analýz

Vydáva laboratórium správy o výsledkoch testov?

Áno, vydávajú sa protokoly o analýze, ktoré majú všetky potrebné náležitosti podľa normy ISO 9001.

Ako sa dozviem výsledok testu? U PSOV

Notifikácia o ukončení analýzy vám príde mailom. Výsledok analýzy (pdf dokument obsahujúci všetky potrebné náležitosti) si po zaplatení a dokončení analýzy môžete stiahnuť z databázy po prihlásení sa do Vášho konta. Výsledky emailom neposielame. Poštou sú protokoly zasielané len v prípade, že ste si to vybrali pri vytváraní online objednávky, alebo zaškrtli na objednávkovom formulári. Inštrukcie k stiahnutiu výsledkových protokolov nájdete tu:

https://slovgen.sk/wp-content/uploads/2022/01/AKO-SI-STIAHNU%C5%A4-V%C3%9DSLEDKOV%C3%9D-PROTOKOL_2022.pdf 

Ako sa dozviem výsledok testu? U VTÁKOV

Správa o výsledku analýzy po zaplatení a dokončení analýzy bude odoslaná mailom. Poštou sú protokoly zasielané len v prípade, že ste si to zaškrtli na objednávkovom formulári.

Ako si môžem stiahnuť protokoly z databázy?

Na stiahnutie protokolov je potrebné prihlásiť sa do svojho konta, ktoré ste si vytvorili pri registrácii. Návod na stiahnutie nájdete tu

https://slovgen.sk/wp-content/uploads/2022/01/AKO-SI-STIAHNU%C5%A4-V%C3%9DSLEDKOV%C3%9D-PROTOKOL_2022.pdf . Ak ste nemali konto a poslali ste papierový objednávkový formulár, konto Vám vytvoríme my a pošleme pozvánku s prihlasovacím menom a heslom, ktoré si po prvom prihlásení, prosím,  zmeňte.

Čo robiť keď som nedostal pozvánku?

Ak ste nedostali pozvánku, pozrite vo Vašom emaili vo všetkých priečinkoch vrátane spamu. Ak ju nenájdete, napíšte nám na email info@slovgen.sk.

Je možné vystaviť výslednú správu v inom jazyku?

Väčšina protokolov je generovaná v jazyku podľa nastavenia vo Vašom profile, okrem DNA-profil, CYS-FBD, Locus B, Locus M-Merle, DMS tie sú vystavené v angličtine na vyžiadanie. Jazyk v profile si môžete zmeniť kedykoľvek potrebujete.

Sú výsledky niekde zverejňované?

Identifikáciu testovaných vzoriek alebo výsledky objednaných testov zásadne nezverejňujeme a ani neoznamujeme tretím osobám, iba zákazníkovi, ktorý si test objednal. Pracovníci laboratória sú viazaní etickým kódexom a berú všetky informácie o zákazníkovi, vzorkách i výsledkoch ako vysoko dôverné.

Ak však analyzovaného jedinca predávate a poskytnete výsledkový protokol tretej strane, tá si môže pravosť protokolu overiť.

Ako si môžem overiť pravosť protokolu?

Na stránke https://portal.slovgen.sk/verify si môžete overiť pravosť vysledkového protokolu u psov. Pokiaľ má váš protokol v rohu QR kód, naskenujte ho pomocou svojho smartphone, prípadne zadajte ‚Číslo Protokolu‘ do formuláru na uvedenej stránke. Ak váš protokol nemá v ľavom rohu QR kód, zadajte prosím ‚Číslo Protokolu‘ a identifikátor zvieraťa (Číslo čipu alebo tetovania poprípade certifikát pôvodu).

Dĺžka analýzy

Ako dlho trvá analýza u vtákov?

Analýzu štandardne vykonávame do 10 pracovných dní. Je možné si objednať analýzu do 4 pracovných dní s príplatkom, podľa cenníka na našej stránke. Ak potrebujete výsledok súrne, urýchlenú analýzu sa oplatí objednať najmä v letných mesiacoch, nakoľko počas týchto mesiacov sa liahne      najviac mláďat a denne prijímame veľké množstvá vzoriek     . V zimných mesiacoch zvyčajne vykonávame analýzy rýchlejšie, t.j. do 5 pracovných dní.

Ako dlho trvá analýza u psov?

V prípade analýz pre psov, dĺžka trvania testov závisí od typu objednaných analýz. Niektoré analýzy stihneme vykonať za 3-5 prac. dní, pri iných potrebujeme 5-10 prac. dní. Ak výsledky potrebujete mať súrne, je možné si objednať expres analýzy, v tomto prípade treba doplatiť 30% z celkovej ceny analýzy. Ak by ste mali záujem o expresné analýzy, dajte nám prosím včas vedieť.

Reklamácie

Ako postupovať pri reklamácii výšky faktúry?

V prípade, že s výškou faktúry z nejakého dôvodu nesúhlasíte, je najlepšie nás kontaktovať ešte pred jej zaplatením a to emailom, alebo telefonicky. Uveďte Vaše meno, číslo faktúry, prípadne objednávky a Vaše výhrady. Výšku faktúry preveríme a oznámime Vám výsledok. V prípade, že už bola uhradená vyššia suma rozdiel bude vrátený späť na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada, alebo ponechaný ako kredit na ďalšie analýzy podľa Vášho výberu. Nedoplatok Vám bude účtovaný novou faktúrou.

Ako postupovať pri chybách vo výsledkových protokoloch?

Ak si vytvárate online objednávku, poprosíme Vás o dôsledné skontrolovanie údajov. Tieto údaje budú uvedené na výsledkových protokoloch. Ak zašlete papierový objednávkový protokol a objednávku vytvárame v systéme my, skontrolujte údaje hneď ako Vám príde notifikácia o vytvorení objednávky. Ak zistíte nejaké nezrovnalosti ihneď nás kontaktujte emailom na info@slovgen.sk. Ak ešte neboli vydané výsledkové protokoly údaje budú opravené zdarma. V prípade, že už boli vydané výsledkové protokoly a je potrebné ich odvolať a vystaviť nové, tie budú spoplatnené podľa cenníka.