Popis: Rázštep podnebia (CP) je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich kraniofaciálnych vrodených chýb u ľudí. Ako modelový systém pri štúdiu bolo použité plemeno psa Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR) s prirodzene sa vyskytujúcim rázštepom podnebia. Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia je diera v podnebí vznikajúca počas vývoja šteňaťa. Šteniatka sa rodia s rázštepom podnebia. Rázštep pery je rozštiepenie pery a môže sa vyskytnúť na jednej alebo oboch stranách úst/papule. Medzi ďalšie kraniofaciálne abnormality patrí nerovnomerné zarovnanie hornej čeľuste a dolnej čeľuste, chýbajúca alebo slabo vyvinutá nosová priehradka, abnormálny uhol mandibulárnej hlavy kondylárneho výbežku, prípadne všeobecnú asymetriu celého kraniofaciálneho komplexu. Tento fenotyp u NSDTR označujeme ako CP1. Celogenómovou asociačnou štúdiou (GWAS) bola odhalená oblasť kandidátnych génov (DLX5 a DLX6) a následným sekvenovaním bola identifikovaná 2,1 kb LINE-1 inzercia v DLX6 u psov NSDTR s rázštepom podnebia. Predpokladá sa, že LINE-1 inzerciou vzniká predčasný stop kodón v homeodoméne DLX6.

Nie všetky prípady rázštepu podnebia bolo možné pripísať inzercii LINE-1 v DLX6, čo poukazovalo nielen na fenotypovú ale aj molekulárnu heterogenitu. Následnými GWAS bolo zistené, že plemeno NSDTR má viacero genetických príčin rázštepu podnebia. Spolu s rázštepom podnebia sa vyskytuje syndaktýlia, čo je splynutie stredných dvoch prstov nôh. Nedávno bola identifikovaná mutácia v géne ADAMTS20, ktorá spôsobuje druhú formu rázštepu pery a podnebia nazývanú CLPS.

 

Dedičnosť: autozomálne recesívna

 

Mutácia: c.1360_1361delAA (p.Lys453Ilefs*3) v géne ADAMTS20

 

Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR)

 

Poznámky: Analýza je len pre plemeno NSDTR. Ďalšia mutácia 2,1 kb inzercia LINE-1 v rámci DLX6 spôsobuje rázštep podnebia, pozri CP1.