Popis

Individuálna identifikácia a určenie rodičovstva u dravých vtákov orlov a sokolov DNA analýzou je realizované analýzou mikrosatelitných markerov (STR polymorfizmy). Určenie identity sa vykonáva z dôvodu nezameniteľného označovania ohrozených druhov, vykonáva sa u jedincov, u ktorých nie sú známi rodičia. Určenie rodičovstva sa vykonáva u jedincov, u ktorých je potrebné doložiť, že jedinec je potomkom deklarovaných rodičov z registrovaného chovu.

Inštrukcie

V prípade záujmu o vykonanie analýzy DNA sa kontaktujte na firmu:

Slovgen s.r.o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava 4,

mobil: 0905 550 916
v čase od 8.00 do 15.00 ,
kontaktná osoba : Ing. M. Bieliková, PhD.

 

Na Vašu adresu bude zaslaná odberová skúmavka s antikoagulantom. Veterinárneho lekára si zabezpečí držiteľ živočícha (ďalej len držiteľ) sám a odber krvi sa vykoná na jeho náklady. Prítomný musí byť pracovník Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý z odberu spíše záznam, prípadne pracovník MŽP SR, ak nariadilo DNA test MŽP SR. Držiteľ si zabezpečí prítomnosť pracovníka sám.
Veterinárny lekár protokolárne odoberie krv do zaslanej skúmavky s antikoagulantom (prípadne vytrhne pierka) označí číslom krúžku, mikročipu alebo číslom preukazu pôvodu. Protokol musí byť vyhotovený v dvoch origináloch. Jeden exemplár si ponechá držiteľ, druhý exemplár spolu so skúmavkou zašle poštou ako prioritnú príp. doporučenú zásielku na adresu firmy Slovgen s.r.o.
Odber krvi a jej následné zaslanie do firmy Slovgen je potrebné uskutočniť vždy najneskôr do stredy v danom týždni, aby bolo možné jej následné spracovanie.

Do jedného plastikového vrecka vložte minimálne 5 ks pierok vytrhnutých z jedného jedinca (najlepšie hrudné pierka, môžu to byť rastúce pierka nie je to však podmienka) u menšších jedincov 7 ks (mláďat). Na každom plastikovom vrecku musí byť uvedený druh – latinský názov; číslo krúžku, čipu príp. iné označenie (toto číslo bude uvedené v certifikáte). Dôležitá je koreňová časť pera zapustená v podkoží. Ak by sa pero nevošlo celé do plastikového vrecka je možné hornú časť odstrihnúť.

O vykonanej analýze bude vyhotovený a zaslaný protokol a osvedčenie po zaplatení analýzy.