Testovanie výkonnosti pre holuby (LDHA1).

 

Pretekárske holuby možno rozdeliť do dvoch skupín na základe fyzickej aktivity, a to na letcov na dlhé vzdialenosti a letcov na krátke vzdialenosti, tzv. šprintérov. Holuby na dlhé vytrvalostné trate majú schopnosť udržať si vysokú spotrebu energie po dlhšiu dobu, avšak majú pozvoľné a malé zrýchlenie. Na rozdiel od šprintérov, ktorí majú kapacitu pre okamžité a veľké zrýchlenie, ale nedokážu si udržať vysokú rýchlosť dlho, len na krátke trate. Holuby na dlhé vytrvalostné trate vykazujú veľkú aeróbnu aktivitu, na rozdiel od holubov-šprintérov, ktorí vykazujú naopak anaeróbnu aktivitu, čo podporuje práve rýchlu reakciu šprintérov.

Medzi genetické faktory asociované s výkonnosťou a správaním pretekárskych holubov patria najmä SNP v konkrétnych génoch, napríklad LDHA, DRD4, MSTN, LDHB. Holuby so špecifickými vzácnymi genotypmi sú ďalej krížené za účelom selekcie kvalitného pretekárskeho potomka s konkrétnymi alelami. A práve výkonnosť pretekárskych holubov je na základe viacerých štúdií a genetických analýz asociovaná so špecifickými genotypmi pre konkrétne gény. Genetická analýza pretekárskych holubov môže slúžiť ako predikcia pre správny výber holuba na preteky a pre budúcich potomkov.

Gén LDHA kóduje enzým Laktátdehydrogenázu A, ktorá patrí do rodiny laktátdehydrogenáz. Laktátdehydrogenázy sa zaraďujú medzi enzýmy oxidoreduktázy, zúčastňujúce sa premeny pyruvátu na laktát  v procese nazývanom glykolýza, kedy dochádza k odbúraniu glukózy uloženej v tele vo forme glykogénu za účelom získania energie. LDH je intracelulárny enzým prítomný v cytoplazme takmer všetkých  buniek. V prípade tkanivovej hypoxie (príjem kyslíka v tele nie je dostatočný na potrebné množstvo energie), kedy vzniká veľké množstvo laktátu, dochádza k rozvoju tzv. metabolické acidózy.

Vedeckými štúdiami bolo zistené, že LDHA teda Laktátdehydrogenáza A je asociovaná so zvýšenou výkonnosťou pretekárskych holubov.

Pretekárske holuby so špecifickými genotypmi sú vysoko cenovo hodnotené, ich cena sa pohybuje od stoviek do stoviek tisíc eur. Pre gén LDHA sú charakterizované dva genotypy asociované so zvýšenou výkonnosťou holubov, AA a AB. Realizuje sa analýza na určenie genotypu v géne LDHA, polymorfizmus HaeIII konkrétne polymorfizmus g.2582481G>A.

 

 

A / A – homozygot. Holub má dve kópie alely A. Holuby majú štatisticky lepší pretekársky výkon. Potomkovi je odovzdávaná iba alela A. Alela A je častejšia u holubov s najväčšími výkonmi.

A / B – heterozygot. Holub nesie alely A aj B. Holub môže preniesť buď alelu A alebo B na svojho potomka.

B / B – homozygot. Holub má dve kópie alely B. Holub odovzdá potomkovi iba alelu B.

Alela A je vzácna variácia. Niektoré špičkové holuby však majú genotyp BB, čo znamená, že alela A nie je nevyhnutne potrebná na dosiahnutie vysokej výkonnosti. To naznačuje, že do génov sú zahrnuté ďalšie gény, vrátane rýchlosti a vzdialenosť

 

VZORKA: Analýza sa vykonáva z krvnej škvrny alebo čerstvo vytrhnutých hrudných pierok cca 6 ks, rovnako ako pri určení pohlavia vtáctva