Testovanie výkonnosti pre holuby (DRD4 a,b).

 

V roku 2015 výskum publikovaný v časopise Journal Animal Genetics ukázal vzťah medzi génom kódujúcim dopamínový receptor D4 (DRD4) a pretekárskou výkonnosťou u holubov.  V tejto štúdii boli spracované výsledky z 1380 závodných rekordov a to z 8 (<400 km) a 6 dlhých (> 500 km) pretekov. Štúdia odhalila množstvo rôznych variácií v géne pre dopamínový receptor typu 4, z ktorých dva varianty boli relevantné pre závodný výkon. Zistilo sa, že odchýlky v DRD4 ovplyvňujú výkon na všetkých vzdialenostiach, ale iba pri rýchlostných a stredných tratiach bol rozdiel štatisticky významný.

V súčasnosti sa analýzy sústreďujú na dva SNP polymorfizmy SNP g.129954C> T (označovaný aj ako DRD4a) a SNP g.129456C> T (označovaný aj ako DRD4b).

Variant CC/CC (DRD4a/DRD4b) bol spojený s najnižším celkovým priemerom v závodných výkonoch. Varianty CT/CC a CC/CT mali vyššie štatisticky významné priemery; a variant CTCT mal veľmi vysoký priemer v závodnom výkone. Toto sa výrazne preukázalo na rýchlosti a strednej vzdialenosti (<400 km). Pri dlhšej vzdialenosti (> 500 km) bol priemer vyšší, ale štatisticky sa to v štúdii nepreukázalo.

Posledné štúdie skúmajúce receptor DRD2 u holubov publikované v Japan Poultry Science Association, naznačujú, že C4532T SNP nachádzajúci sa v exóne 6 génu DRD2 úzko súvisí s reprodukčnými vlastnosťami holubov. Okrem toho mali jedince s genotypom AB počas 500 dní významne vyššiu mieru plodnosti a celkovú mieru liahnutia ako vtáky s genotypom AA.

 

 

g.129954C> T (DRD4a)
TT Jedinec nesie 2 kópie alely T, je homozygotný pre DRD4a TT. Štatisticky je výkonnejší a dosahuje lepšie pretekárske výkony. Jedinec odovzdá svojim potomkom len alelu T
CT Jedinec nesie obidve alely C aj T, je heterozygot. Jedinec je štatisticky lepším pretekárskym holubom na krátke trate. Jedinec môže odovzdať potmstvu buď alelu C alebo T
CC Jedinec nesie dve kópie alely C je teda homozygotný pre C. Na potomstvo prenáša len alelu C
g.129456C> T (DRD4b)
TT Jedinec nesie 2 kópie alely T, je homozygotný pre DRD4a TT. Štatisticky je výkonnejší a dosahuje lepšie pretekárske výkony. Jedinec odovzdá svojim potomkom len alelu T
CT Jedinec nesie obidve alely C aj T, je heterozygot. Jedinec je štatisticky lepším pretekárskym holubom na krátke trate. Jedinec môže odovzdať potmstvu buď alelu C alebo T
CC Jedinec nesie dve kópie alely C je teda homozygotný pre C. Na potomstvo prenáša len alelu C